Eğitim sürecinde öğrencilerin fen bilimlerine karşı ilgi duyması ve fen bilgisi konularını gerçek yaşamla ilişkilendirmesi büyük önem taşır. Bu nedenle, öğrencilerin fen bilgisine ilgisinin artırılması amacıyla çeşitli uygulamalar, deneyler, okul dışı etkinlikler gibi etkileşimli yöntemlerin kullanılması yararlı olur.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde 2019 yılında başlatılan Doğa Bilginleri Projesi, tam da bu amaca yönelik olarak geliştirilmiştir. Proje kapsamında, yaratıcı drama yöntemi kullanılarak, öğrencilerin doğada karşılaştıkları durumlar ve olayların, okulda öğrendikleri bilgilerle geliştirilmesi amaçlanır.

Proje, ilk defa fen dersleri ile karşılaşan öğrencilerin, fen konularını günlük yaşam ile ilişkilendirip pekiştirmelerini sağlamak amacıyla üçüncü sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

Doğa Bilginleri Projesi, 2022-2023 eğitim yılında Suzan Ahmet Yalkın İlkokulu'ndan katılan 14 öğrenci ile gerçekleştirildi. 26 Mayıs Cuma günü, velilerin katılımıyla öğrencilere katılım belgeleri verilerek onaltı haftalık Doğa Bilginleri Projesi sonlandırıldı.

Proje sürecinin sonunda sınıf öğretmeni Arzu Saç'ın girişimiyle, öğrenciler ve ebeveynlerin görüşleri alınarak sürecin irdelenmesine yönelik değerlendirme yapılmıştır.

Sınıf Öğretmeninin Geri Bildirimi

“Merhaba Değerli NGBB Doğa Bilginleri Projesi İdari ve Eğitim Kadrosu,

Bir eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerimle burada geçirdiğimiz her dakikadan keyif aldık. Okulda aldığımız eğitimlerin burada uygulama ve etkinliklerle pekiştirilmesi öğrencilerimde pozitif gelişmeler, katkılar sağladı. Özgüvenleri arttı. Kurallara uymayı, birbirlerine güvenmeyi, ekip olmayı ve bunun önemini pekiştirdiler.

Doğanını güzelliği, önemi, eşsiz çiçeklerin ve bitkilerin kokuları bunları fark etmek, şehrin göbeğindeki öğrencilerim için çok önemliydi. Buraya gelirken trafikte geçirdiğimiz zamanda bile yeni şeyler öğrendik.

Program bize olumlu pek çok şey kattı. Doğanın bir parçası olduğumuz tekrar hatırladık. En üst kademeden yardımcı personeline kadar hepinize teşekkürü bir borç biliyorum.”

Velilerin Geri Bildirimi

Proje sonunda, 13 öğrencinin velisine dört soru halinde hazırlanan anket uygulanmıştır. Ankette, bir eğitim-öğretim yılı boyunca çocuklarda gözlemlenen sonuçlar paylaşılmıştır.

Aşağıdaki tabloda, velilere yöneltilen sorular ve verilen ortalama puanlar görülmektedir. Velileri yaptığı değerlendirmede puanlama, 5 üzerinden yapılmış ve genel memnuniyet ortalaması, 4,8 olarak sonuçlanmıştır.

Projede uygulanan etkinliklerin çocuğunuz üzerinde etkisi var mıydı? 4.9

Fen Bilgisi dersine karşı çocuğunuzun ilgisinde değişiklikler oldu mu? 4.9

Okuldaki diğer derslere katılma isteğinde değişiklik oldu mu? 4.6

Okul eğitiminde projemizin katkısını nasıl değerlendirirsiniz? 5.0

Öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirme Sonuçları

Öğrencilere ilk hafta ve son hafta, kelime ilişkilendirme testi ile tutum ölçeği testi uygulanmıştır. Elde edilen değerlendirme sonuçları, öğrencilerin fen bilgisi konusundaki bilgi düzeylerinin ve doğaya olan tutumlarının olumlu yönde geliştiğini göstermektedir.

Tutum ölçeği sonuçlarında, öğrencilerin etkili bir öğrenme deneyimi yaşadığı açıklanıyor. Buna göre proje sonunda fen derslerine daha fazla ilgi gösteren öğrenciler; daha çok merak ediyor, doğayı daha iyi anlıyor, doğal çevreye karşı daha duyarlı tutum geliştiriyor ve arkadaşlar arasındaki iletişim daha sağlıklı hale geliyor.

Sonuç

Doğa Bilginleri Projesi'nde edinilen veriler, projenin yararlı ve başarılı olduğunu göstermektedir. Ders planlarında yaratıcı drama yöntemlerine yer verilmesi, ünitelerin işlenmesi sırasında faydalı olmuştur. Bu yöntem, kavramları daha anlaşılır hale getirmek için günlük hayattan örnekler kullanmayı kolaylaştırmıştır.

Etkinliklerin açık alanda yapılması, fen bilgisi dersine olan ilgiyi artırmıştır. Öğrencilerin doğa ile fen bilgisi konularını sebep-sonuç ilişkisi bağlamında ilişkilendirmesi, olumlu bir gelişme olarak kaydedilmiştir.

Bu veriler, projeye katılan öğrencilerin fen bilgisi konularına ilgisinin yanısıra öğrenme deneyimlerinin de gelişip zenginleştiğini göstermektedir. Yaratıcı drama yöntemi ve açık hava etkinlikleri, öğrencilerin kavramları daha iyi anlamasına ve fen bilgisiyle günlük hayat arasında gerekli bağlantıları kurmasına yardımcı olmuştur. Bu da projenin başarılı olduğunu göstermektedir.


Seda Devrim Çelik
NGBB Eğitmeni